زرین پال

نویسنده
8مقاله
انواع سند الکترونیک

انواع سند الکترونیک و شناسایی امضای دیجیتال

اسناد الکترونیک

اعتبار سنجی و نحوه‌ی احراز اصالت اسناد الکترونیک

بسته شروع زرین با زرین کارت

راهنمای تصویری تهیه و فعال‌سازی بسته «شروع زرین»

خدمات آینده زرین کارت

مرور گزارش نشریه عصر تراکنش در بررسی آینده زرین‌کارت: زرین‌کارت به دنبال خلق ارزش جدید برای کاربران