اپلیکیشن چیست؟(هر آنچه که باید ازمزایا، کاربرد و انواع اپلیکیشن بدانید)