زرین‌ پال

دسته‌بندی
111مقاله
بخشنامه اصلاح نظام کارمزد بانک مرکزی و افزایش کارمزد تراکنش‌ها

اجرای بخشنامه اصلاح نظام کارمزد تراکنش‌ها از 4 تیر

راهنمای فعالسازی سرویس تسهیم فردایی

راهنمای فعالسازی و استفاده از سرویس تسهیم فردایی زرین‌پال

راهنمای دریافت ساده اینماد ویژه پذیرندگان زرین‌پال

راهنمای دریافت ساده اینماد ویژه پذیرندگان زرین‌پال

راهنمای استفاده از سرویس عیان

راهنمای فعالسازی و استفاده از سرویس عیان زرین‌پال