اتـاق خبـر زرین‌پال

سرمایه‌های کوچک، سرمایه‌گذاری‌های بزرگ

روزنامه ایران

به نقل از روزنامه ایران؛ راز ماندگاری کسب و کارشان را در مقاومت می‌دانند، شکست‌های پی در پی آنها را خلاق‌تر کرد. دو جوانی که آزادانه می‌اندیشیدند، زرین‌پال را ساختند و آن از هیچ؛ به همه چیز، رساندند. برادران امیری، بسترسازان خدمات پرداخت آنلاین با «ایران» از تجربه‌هایشان گفتند.