جدول بانک ها و موسسات ارائه دهنده وام خودرو

سود بانکسپرده‌گذاری (پیش‌پرداخت)تعداد اقساطنوع ضمانتاصل واممبلغ هر قسطسود کلبازپرداخت نهایی
وام خرید خودرو بانک سامان۱۸ درصدالزامی۳۶ ماههسند ملکی۱۰۰ میلیون تومان۳.۶۱۵.۲۴۰۳۳.۱۴۸.۶۲۴۱۳۱.۲۰۵.۰۰۰
وام خرید خودرو بانک صادرات۱۸ درصدبدون پیش‌پرداخت۳۶ ماههضامن رسمی۲۰ میلیون تومان723.048۶.۰۲۹.۷۲۵۲۶.۰۲۹.۷۲۵
وام خرید خودرو بانک آینده۱۸ درصدبدون پیش‌پرداخت۳۶ ماههضامن رسمی۱۵ میلیون تومان542.286۴.۵۲۲.۲۹۴۱۹.۵۲۲.۲۹۴
وام خرید خودرو بانک انصار۱۸ درصدبدون پیش‌پرداخت۲۴ ماههضامن رسمی۱۵ میلیون تومان748.862۲.۹۷۲.۶۷۷۱۷.۹۷۲.۶۷۷
وام خرید خودرو بانک ایران‌زمین۱۸ درصدبدون پیش‌پرداخت۳۶ ماههضامن رسمی۱۵ میلیون تومان542.286۴.۵۲۲.۲۹۴۱۹.۵۲۲.۲۹۴
وام خرید خودرو بانک پارسیان۱۸ درصدبدون پیش‌پرداخت۳۶ ماههضامن رسمی۱۵ میلیون تومان542.286۴.۵۲۲.۲۹۴۱۹.۵۲۲.۲۹۴
وام خرید خودرو بانک تجارت۱۸ درصدبدون پیش‌پرداخت۳۶ ماههضامن رسمی۱۵ میلیون تومان542.286۴.۵۲۲.۲۹۴۱۹.۵۲۲.۲۹۴
وام خرید خودرو بانک حکمت ایرانیان۱۸ درصدبدون پیش‌پرداخت۳۶ ماههضامن رسمی۱۵ میلیون تومان542.286۴.۵۲۲.۲۹۴۱۹.۵۲۲.۲۹۴
وام خرید خودرو بانک دی۱۸ درصدالزامی۳۶ ماههضامن رسمی۱۵ میلیون تومان542.286۴.۵۲۲.۲۹۴۱۹.۵۲۲.۲۹۴
وام خرید خودرو بانک سپه۱۸ درصدبدون پیش‌پرداخت۳۶ ماههضامن رسمی۱۵ میلیون تومان542.286۴.۵۲۲.۲۹۴۱۹.۵۲۲.۲۹۴
وام خرید خودرو بانک قوامین۱۸ درصدبدون پیش‌پرداخت۳۶ ماههضامن رسمی۱۵ میلیون تومان542.286۴.۵۲۲.۲۹۴۱۹.۵۲۲.۲۹۴
وام خرید خودرو بانک گردشگری۱۸ درصدبدون پیش‌پرداخت۳۶ ماههضامن رسمی۱۵ میلیون تومان542.286۴.۵۲۲.۲۹۴۱۹.۵۲۲.۲۹۴
وام خرید خودرو بانک ملی۱۸ درصدبدون پیش‌پرداخت۳۶ ماههضامن رسمی۱۵ میلیون تومان542.286۴.۵۲۲.۲۹۴۱۹.۵۲۲.۲۹۴
وام خرید خودرو پست‌بانک۱۸ درصدالزامی۳۶ ماههضامن رسمی۱۵ میلیون تومان542.286۴.۵۲۲.۲۹۴۱۹.۵۲۲.۲۹۴